Invatamant

    

    Dispunerea colegiului într-un municipiu reședință de județ a favorizat încadrarea posturilor didactice la nivel optim, cu 30 de cadre didactice de o calitate deosebită, astfel:    24 titulari,     1 detaşat,  1 suplinitor, 3 plata cu ora şi 1 personal asociat.

Distribuția pe grade didactice este următoarea:
             * 19 grad didactic I (din care 1 cu titlul de doctor);
          *   7 grad didactic II;
             *   3 grad didactic definitiv (din care un doctorand);

 *   1 debutant.
          Întregul personal are pregătirea profesională necesară rezolvării cu succes a atribuțiilor funcționale, iar încadrarea cu sarcini asigură îndeplinirea în totalitate a obiectivelor colegiului.

        Profesorii participă la cursuri de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Alba Iulia, de perfecţionare sau susţin examene pentru obţinerea gradelor didactice.

 

ARII CURRICULARE

ARIA CURRICULARĂ "MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII. TEHNOLOGII"

- Responsabil PROF. DORINA FILIPESCU - FIZICĂ - grad didactic I -

Studiul materiilor din domeniul real urmărește dezvoltarea capacității elevilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva probleme pe baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii, precum şi înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o integrare profesională optimă. Scopul este de a crea elevilor condiții pentru descoperirea şi valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale şi afective care să contribuie la dezvoltarea unei personalităţi aronioase, autonome şi creative.

Activitățile didactice din cadrul ariei sunt proiectate pe baza relaționării şi corelării domeniilor de studiu, precum şi pe baza utilizării în practică şi în contexte variate a competenţelor dobândite prin învăţare. Se urmărește accentuarea laturii formative şi orientarea către finalitățile colegiului, compatibilizarea cunoștințelor cu vârsta elevului, continuitatea şi coerenţa interdisciplinară, realizarea legăturilor interdisciplinare prin crearea unor modele matematice ale nor fenomene abordate la alte discipline, prezentarea conținuturilor într-o formă accesibilă, în scopul stimulării motivației pentru studiul materiilor implicate.

Toate acestea, însumate, asigură succesul unui absolvent în viaţa profesională şi socială, în concordanţă cu misiunea colegiului.

 CATEDRE:

1. MATEMATICĂ

PROF. TRIFON DORINA, titular, grad didactic I - Director adjunct

PROF. FUIA ANAMARIA, titular, grad didactic II - Responsabil  catedră

PROF. STĂNILĂ DELIA, titular, grad didactic I

PROF. STĂNILĂ PETRU, titular, grad didactic I

PROF. HODOR MARIA, detaşat, grad didactic I

_______________________________________________________________

2. INFORMATICĂ

PROF. TEGLAŞ MARIA, titular, grad didactic II- Responsabil  catedră

PROF. ROŞU MIHAELA, titular, grad didactic I

PROF. MUREŞAN CODRUŢA, plata cu ora, grad didactic II

 

_______________________________________________________________

3.  ȘTIINȚE  ALE  NATURII

PROF. FILIPESCU DORINA GABRIELA - FIZICĂ, Responsabil  arie,  Responsabil  catedră, titular, grad didactic I

PROF. IRIMIE SANDA - FIZICĂ, titular, grad didactic I

PROF. CIOBANU MARIA - FIZICĂ, titular, grad didactic definitiv

PROF. IRIMIE LUCIAN - CHIMIE, titular, grad didactic I

PROF. TUDOR ADELA - BIOLOGIE, titular, grad didactic I

ARIA CURRICULARĂ "LIMBĂ ŞI COMUNICARE"

- Responsabil PROF. ROMAN CARMEN- FRANCEZĂ - grad didactic I -

Aria curriculară are ca obiective prioritare dezvoltarea competenţelor de comunicare, a abilităţilor de receptare şi producere de mesaje scrise sau orale, de texte funcţionale, prin formarea capacităţilor de gândire critică, analiză şi argumentare.

Disciplinele care compun această arie curriculară îşi propun, de asemenea, să cultive gustul estetic al elevilor prin formarea unor reprezentări culturale care să contribuie atât la dezvoltarea conştiinţei identitare, cât şi la deschiderea spre multiculturalitate şi plurilingvism, valori fundamentale ale societăţii europene contemporane.

 CATEDRE:

1. LIMBA ROMÂNĂ

PROF. DĂNCILĂ TEODORA, titular, grad didactic I - Responsabil  catedră

PROF. dr. MIRCEA COSMINA, titular, grad didactic I, doctor

PROF. MUREŞAN SIMONA, titular, grad didactic I

_______________________________________________________________

2. LIMBI MODERNE

PROF. ROMAN CARMEN - FRANCEZĂ - titular, grad didactic I  - Responsabil  arie, responsabil catedră

PROF. LUPU LUCIA- FRANCEZĂ - titular, grad didactic I

PROF. CHIOREAN ALINA - ENGLEZĂ - titular, grad didactic II

PROF. BRATU  CORNELIA - ENGLEZĂ – titular, grad didactic II

PROF. HAŢEGAN ANCA - ENGLEZĂ – suplinitor, grad didactic definitiv

                                ARIA CURRICULARĂ "OM ŞI SOCIETATE. ARTE"

- Responsabil PROF. MACARIE VALER-GEOGRAFIE , gradul didactic II -

PROF. MACARIE VALER - Geografie - titular, grad didactic II, Responsabil  arie  

PROF. DURA SIMINA -   Ştiinţe umane - titular, grad didactic I

PROF. ANCA DAN-NICOLAE - Istorie – titular, grad didactic I

PREOT ROF. NISTOR IOAN - Religie - titular, grad didactic definitiv, doctorand

PROF. ŞOPTEREAN IOAN - Educaţie muzicală,  personal asociat, debutant

PROF. KUSZTOS NOEMI - Educaţie plastică – plata cu ora, grad didactic I

 

       Cadrele didactice îşi organizează şi desfăşoară demersul didactic pentru realizarea următoarelor obiective: însuşirea cunoştinţelor umaniste, a valorilor culturii naţionale şi universale, cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile morale şi civile, a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător, educarea în scopul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, demnităţii şi toleranţei, a schimbului de opinii, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii în conformitate cu particularităţile de vârstă.

       Colectivul ariei curriculare vizează, de asemenea,  cunoaşterea şi susţinerea principiilor şi valorilor democraţiei, a drepturilor şi responsabilităţilor cetăţeneşti, precum şi manifestarea elevilor în calitate de cetăţeni activi în cadrul comunităţilor în care trăiesc, informaţi şi responsabili.

       Cadrele didactice urmăresc, orientează şi coordonează participarea competentă a elevilor la viaţa şcolii şi, în perspectivă, a societăţii, oferirea de alternative sociale, dezvoltarea deprinderilor de evaluare, luare a deciziilor şi de apărare a unei opinii, dar şi formarea şi dezvoltarea deprinderilor de gândire critică.

                 ARIA CURRICULARĂ "PREGĂTIRE MILITARĂ.  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”

- Responsabil  Lt. MÎNICUŢĂ GEORGE -

 1. CATEDRA  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Educaţia fizică şi sportul în colegiul militar are o importanţă deosebită în formarea personalităţii elevilor şi sporirea randamentului şcolar. Finalitatea acestei activităţi este asigurarea unor tineri apţi din punct de vedere fizic, care să facă faţă cu succes provocărilor din viitoarea carieră militară. Dezvoltarea fizică corectă, pregătirea fizică generală şi înarmarea elevilor cu un bagaj motric de deprinderi de bază şi utilitar-aplicative sunt obiectivele profesorilor care predau această disciplină.

Prin multitudinea de discipline sportive practicate în colegiu (atletism, baschet, handbal, volei, tenis de masă, şah, fotbal), elevii au posibilitatea valorificării aprtitudinilor sportive şi a punerii în practică a talentului sportiv, afirmându-se în acest domeniu.

Baza sportivă existentă în colegiu asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de educaţie fizică şi sport.

PROF.  SECĂREANU SORIN, titular, grad didactic I, Responsabil catedră  

PROF. VANCEA FELICIA, titular, grad didactic I

PROF. URIAN VALENTIN, plata cu ora, grad didactic I  

_______________________________________________________________

 2. CATEDRA PREGĂTIRE MILITARĂ

COMPANIA  I   - clasele a IX-a       Plt. adj. pr. GRIGORAŞ GEORGE 

COMPANIA  II  - clasele a X-a        Lt. MÂNICUŢĂ GEORGE, responsabil catedră   

COMPANIA III  - clasele a XI-a       Lt. GOGA ADRIAN

COMPANIA IV   - clasele a XII-a     Slt. BRICIU FLAVIUS   

Activitatea desfășurată de membrii catedrei are în vedere:

·     Dobândirea unor cunoștințe generale referitoare la rolul şi importanţa armatei ca instituție socială, familiarizarea cu specificul activității militare, dezvoltarea motivației pentru cariera militară şi crearea limbajului specific mediului militar;

·     Formarea şi dezvoltarea sentimentului patriotic, atașamentului faţă de valorile democratice universale, naționale şi militare;

·     Formarea şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare, a cinstei, modestiei, corectitudinii, voinței, curajului, precum şi a rezistenţei fizice şi psihice;

·     Formarea deprinderilor de a executa corect mișcările, acțiunile şi operațiunile individuale şi colective prevăzute în regulamentele militare;

·     Însușirea cunoștințelor şi formarea deprinderilor de comportare în cadrul colegiului militar, în familie şi societate.

    Dotări:

·        O sală de pregătire militară dotată cu material didactic de specialitate, calculator, Internet;

·        Un poligon redus pentru trageri cu armament cu aer comprimat şi armament de calibru redus;

·        Bază de instrucție.

ARIA CURRICULARĂ "CONSILIERE ŞI ORIENTARE"

- Responsabil PROF. CHIOREAN ALINA , Limba Engleză, gradul didactic II-

 RESPONSABILI SUBCOMISII DIRIGINŢI:

Clasele a  IX-a           PROF. MUREȘAN SIMONA – Limba română, grad didactic I

Clasele a  X-a            PROF. CHIOREAN ALINA – Limba engleză, grad didactic II

Clasele a  XI-a           PROF. LUPU LUCIA – Limba franceză, grad didactic I

Clasele a  XII-a          PROF. TUDOR ADELA - Biologie, grad didactic I

      Principala preocupare a ariei curriculare “Consiliere şi orientare” este de a sprijini şi îndruma elevii în formarea lor profesională, precum şi de a le forma o percepţie obiectivă şi corectă în ceea ce priveşte alegerea viitoarei cadre militare. Consilierea elevilor implică o strânsă colaborare între profesorii diriginţi, comandanţii de companie, psihologul şcolar şi medical militar.

      Pe parcursul diferitelor nivele de educaţie, se folosesc metode şi mijloace variate în vederea asigurării succesului şi reuşitei profesionale: aplicarea de chestionare privind motivaţia, percepţia şi calitatea informaţiilor despre cariera militară, lectorate cu părinţii, excursii în diferite unităţi militare sau instituţii militare de învăţământ, întâlniri periodice cu absolvenţi şi reprezentanţi ai instituţiilor militare de învăţământ superior, discuţii diriginte-profesor de specialitate-elev în vederea optimizării procesului de învăţare, discuţii cu psihologul şcolar în vederea pregătirii corespunzătoare pentru susţinerea testelor, consilierea şi motivarea elevilor pentru asigurarea reuşitei  în învăţământul militar superior sau postliceal.

      DIRIGINŢI

IX A

PROF. ANCA DAN

- Istorie, grad didactic I

X A

PROF. CHIOREAN ALINA

- L. engleză, grad didactic II

IX B

PROF. VANCEA FELICIA

- Ed. fizică, grad didactic I

 

X B

PROF. STĂNILĂ DELIA

- Matematică, grad didactic I

IX C

PROF. DĂNCILĂ TEODORA

- L. română, grad didactic

 

X C

PROF. BRATU CORNELIA

- Informatică, grad didactic I

IX D

PROF. TEGLAŞ MARIA

- Informatică, grad  didactic II

 

X D

PROF. NISTOR IOAN

- Religie, grad didactic definitiv

IX E

PROF. MUREŞAN SIMONA

- L. română, grad didactic I

 

X E

PROF. SECĂREANU SORIN

- Ed. fizică, grad didactic I

 

 

 

 

XI A

PROF.  dr. MIRCEA COSMINA

– L. română, grad didactic I, doctor

XII A

PROF. TUDOR ADELA

-  Biologie, grad didactic I

XI B

PROF. LUPU LUCIA

- L. franceză, grad didactic I

XII B

PROF. ROMAN CARMEN

- L. franceză, grad didactic I

XI C

PROF.  MACARIE VALER

- Geografie, grad didactic II

XII C

PROF. DURA SIMINA

-  Socio-umane, grad didactic I

XI D

PROF. STĂNILĂ PETRU

- Matematică, grad didactic I

- CLASA ROBERT SCHUMAN -

XII D

PROF. IRIMIE LUCIAN

- Chimie, grad didactic I

 

XI E

PROF. FILIPESCU GABRIELA

- Fizică, grad didactic I

XII E

PROF. IRIMIE SANDA

- Fizică, grad didactic I

 

COMISIILE PE SECTOARE DE ACTIVITATE

1.

Consilier pentru proiecte şi programe educative:  prof. DURA SIMINA

2.

Responsabil cu activitatea de cooperare internaţională şi integrare europeană:

prof. BRATU CORNELIA

3.

Responsabil cu activitatea de perfecţionare şi formare continuă: prof. dr. MIRCEA COSMINA

4.

Responsabil cu activitatea de întocmire a orarului: prof. IRIMIE SANDA, prof. IRIMIE LUCIAN

5.

Comisia de verificare a ritmicităţii notării: prof. STĂNILĂ PETRU – responsabil,

prof. ANCA DAN

6.

Comisia de numărare a absenţelor : prof. HODOR MARIA - responsabil, prof. NISTOR IOAN

7.

Secretar al consiliului profesoral: prof. CIOBANU MARIA

8.

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii:– reprezentant al Statului Major al Forţelor Aeriene, prof. IRIMIE  LUCIAN, prof. HODOR MARIA,   prof. TUDOR ADELA,   reprezentant al Consiliului local,  reprezentant al Comitetului de părinţi,  reprezentant al Consiliului elevilor

9.

Comisia pentru orientare şcolară şi profesională: - diriginţii claselor a XII-a,

comandant companie cls. a XII-a  , psih. DURIGA DARIUS, preot BRATU CONSTANTIN

 

© 2008